Disclaimer

De website alnus wordt beheerd door alnus, met zetel te De Lanteernstraat 17, 8870 Izegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0822.655.218.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. alnus is mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door alnus. alnus haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van alnus.

alnus kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

alnus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou geleden worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links.  Evenmin kan alnus aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van alnus is in al haar onderdelen, de naam en het logo van alnus inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van alnus zijn reproducties niet toegelaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan els.maes@alnus.be. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.alnus.be. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van alnus, m.n. de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via els.maes@alnus.be.

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen